Dohányjegy 1921. Budapest

Dohányjegy 1921. Budapest
Forrás: 
saját darab

1921.