Debrecen, Dohányáruda

Debrecen, Dohányáruda
Forrás: 
Fortepan, No. 159.836

1935.