Budapest, Nagyfuvaros utca - Trafik

Budapest, Nagyfuvaros utca - Trafik

Forrás: Fortepan, Nr. 5319.
1957.