Budapest, Izabella utca - Dohányáruda

Budapest, Izabella utca - Dohányáruda
Forrás: 
internet

1907.